Nautisk mil

En nautisk mil är det vanligaste sättet att mäta avstånd till havs med. Svårigheterna med att mäta avstånd till havs är att man ofta befinner sig utom referenspunkt från land och därför inte kan orientera sig efter vägar eller platser. Havet är i ständig rörelse och även om man kör i en och samma hastighet kan avståndet man hinner tillryggalägga variera från dag till dag, beroende på väderförhållandena. En nautisk mil bestämdes till 1852 meter under 1700-talet efter noggranna mätningar av jordens rundade yta. Man ville ta fram en måttenhet som standardiserade sjöresorna och var lika för alla runt om på jorden. Genom solens position och en nittio graders rät vinkel lärde sig dåtidens sjömän med hjälp av en klocka att fastställa sin position till havs. Detta sattes i system med hjälp av termerna latitud och longitud. Latituden definierar nord-sydlig riktning och longituden definierar väst-östlig riktning, och på så vis bildas ett rutnät av vinklar över hela jordklotet. Dessa linjer delas i sin tur upp i enheter som kallas minuter. Positionen till havs definieras genom vinklar i relation till denna latitud och longitud. När man kunde fastställa sin position med hjälp av graderna från latitud och longitud fortsatte forskarna med att utveckla en standardiserad måttenhet för havet. Längden på en nautisk mil bestämdes genom en gemensam insats av dåtidens forskare. De uppskattade att avståndet från Nordpolen till ekvatorn var cirka tio miljoner meter. Detta tal dividerade man på de nittio graderna som vinkeln från nordpolen till ekvatorn bildar gentemot jordens mittpunkt och sedan på de 60 ”minuterna” som latituden består av. Den kvarvarande summan landade på just 1852 meter och det blev den allmänna måttenheten för sjöresor över hela världen. Mycket av sjöterminologin har en lång historia och kan idag verka onödigt krånglig. All teknik och kommunikation som både fartyg och flygplan är utrustade med kan göra att termer som sjömil och knop känns förlegade. Men charmen med ett historiskt fackspråk gör det värt att lära sig för den sjöfartsintresserade.

(Visited 159 times, 1 visits today)